臺灣戰後初期的接收與治理

  • 一、參考資料
  • 二、大事年表
  • 三、網站資源
(一)專書

George H. Kerr原著、陳榮成譯,《被出賣的臺灣》,臺北:前衛出版社,1995年。
王思翔,《臺灣二月革命記》,上海:泥土社,1951年。
史金生主編,《臺灣經濟發展的歷史與現狀》,南京:東南大學出版社,1992年。
民治出版社編,《臺灣建設》(上、下冊),臺北:編者,1950年。
未撰作者,《陳情書(副本)》,國家圖書館臺灣分館藏,1946年。
未撰編者,《中國戰區中國陸軍總司令部處理日本投降文件彙編》(上、下卷),1969年再版。
生產事業管理委員會、建設廳合編,《公營工礦事業》,1949年。
冷欣,《從參加抗戰到目睹日軍抗降》,臺北:傳記文學出版社,1967年。
何健民纂修,《臺灣省通志稿‧政事志‧社會篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1960年。
何鳳嬌編,《光復初期土地之接收與處理》(一、二冊),臺北:國史館,1995年。
何鳳嬌編,《政府接收臺灣史料彙編》(上、下冊),臺北:國史館,1990年。
吳若予,《二二八事件與公營事業:二二八事件檔案專題選輯》,臺北:檔案管理局,2007年。
吳若予,《戰後臺灣公營事業之政經分析》,臺北:業強出版社,1992年。
吳耀輝、黃玉齋,《臺灣省通志‧經濟志‧金融篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1970年。
吳耀輝纂修,《臺灣省通志稿‧經濟志‧金融篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1959年。
李宏碩,《臺灣經濟四十年》,山西經濟出版社,1993年。
李筱峰,《從終戰到二二八-島嶼新胎記》,臺北:自立晚報,1993年。
李筱峰,《解讀二二八》,臺北:玉山社出版事業公司,1998年。
李筱峰,《臺灣戰後初期的民意代表》,臺北:自立晚報,1987年。
李騰嶽纂修,《臺灣省通志稿‧政事志‧衛生篇》(第一冊),臺北:臺灣省文獻委員會,1952年。
李騰嶽纂修,《臺灣省通志稿‧政事志‧衛生篇》(第二冊),臺北:臺灣省文獻委員會,1953年。
汪孝龍纂修,《臺灣省通志稿‧政事志‧財政篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1962年。
汪彝定,《走過關鍵年代》,臺北:商周文化公司,1991年。
周婉窈,《臺籍日本兵座談會并相關資料》,臺北:中研院臺史籌備處,1997年。
林本炫、董娟娟、張人傑,《國有土地問題之政治經濟分析》,智庫叢書二十一,臺北:業強出版社,1993年。
林忠,《臺灣光復前後史料概述》,臺北:皇極出版社,1985年。
林恭平、張奮前、陳世慶,《臺灣省通志‧經濟志‧商業篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1970年。
林恭平纂修,《臺灣省通志稿‧經濟志‧商業篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1958年。
林桶法,《從接收到淪陷-戰後平津地區接收工作之檢討》,臺北:東大圖書公司,1997年。
林桶法,《戰後中國的變局:以國民黨為中心的探討(1945-1949年)》,臺北:臺灣商務,2003年。
林德政,《光復前臺籍抗日志士在閩粵的活動》,高雄市:復文圖書出版社,1995年。
金成前纂修,《臺灣省通志‧政事志‧綜說篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1971年。
邵毓麟,《勝利前後》,傳記文學叢書之十七,臺北:傳記文學出版社,1967年。
南瀛出版社,《陳公洽與臺灣》,臺北:南瀛出版社,1947年。
柯臺山,《臺灣善後問題》,油印本,臺灣分館藏,1944年。
洪麗完等編著,《臺灣史》,臺北:五南,2009年2版。
胡慧玲編,《二二八學術研討會論文集》,臺北:二二八民間研究小組,1992年。
夏榮和、林偉盛、陳俐甫,《臺灣、中國、二二八》,臺北:稻鄉出版社,1992年。
高雄縣政府編,《中華民國三十五年臺灣省高雄縣政府工作報告》,高雄:編者,1947年。
國史館編,《土地改革史料(民國十六年至四十九年)》,中華民國農業史料(一),臺北:國史館,1988年。
國立編譯館編,《中華民國外交史料彙編》,第十四、十五冊,臺北:渤海堂文化事業有限公司,1996年。
國有財產局編,《國有財產現況》,臺北:編者,1990年。
國防部,《中國戰區中國陸軍總司令部受降報告書》,臺北:國防部,1969年再版。
張士丞,《我國對臺澎之主權的法理依據》,臺北:中央文物供應社,1971年再版。
張易、黎澤霖纂修,《臺灣省通志稿‧教育志‧教育設施篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1955年。
張炳楠監修,《臺灣省通志‧卷十‧光復志》,臺北:臺灣省文獻委員會,1970年。
張雄潮整修,《臺灣省通志‧政事志‧保安篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1970年。
張瑞成編,《光復臺灣之籌劃與受降接收》,臺北:中國國民黨黨史委員會,1990年。
張瑞成編,《抗戰時期收復臺灣之重要言論》,臺北:中國國民黨黨史委員會,1990年。
張瑞成編,《臺籍志士在袓國的復臺努力》,臺北:中國國民黨黨史委員會,1990年。
張奮前整修,《臺灣省通志‧經濟志‧交通篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1969年。
曹先錕纂修,《臺灣省通志稿‧教育志‧教育行政篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1957年。
莊金德整修,《臺灣省通志‧教育志‧教育行政篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1969年。
莊金德整修,《臺灣省通志‧教育志‧教育設施篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1970年。
陳世慶整修,《臺灣省通志‧政事志‧建置篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1972年。
陳師孟等合著,《解構黨國資本主義》,臺北:澄社,1992年三版。
郭海鳴、王世慶纂修,《臺灣省通志稿‧政事志‧行政篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1957年。
陳翠蓮,《二二八事件與青年學生:二二八事件檔案專題選輯》,臺北:檔案管理局,2005年。
陳翠蓮,《派系鬥爭與權謀政治─二二八悲劇的另一面相》,臺北:時報出版公司,1995年。
陳鳴鍾、陳興唐主編,《臺灣光復和光復後五年省情》,上、下冊,中國南京:南京出版社,1989年。
陳興唐主編,《南京‧中國第二歷史檔案館藏─臺灣「二‧二八」事件檔案史料》(上、下冊),臺北:人間出版社,1992年。
彭明敏、黃昭堂著,蔡秋雄譯,《臺灣在國際法上的地位》,臺北:玉山社出版事業公司,1995年。
程玉凰編纂,《資源委員會檔案史料初編》(上、下冊),臺北:國史館,1984年。
黃秀政等編著,《臺灣史》,臺北:五南,2002年。
黃富三,《二二八事件的鎮壓與救卹—二二八事件檔案專題選輯》,臺北:檔案管理局,2008年。
黃朝琴,《我的回憶》,中國現代自傳叢書第一輯第三冊,臺北:龍文出版社,1989年。
楊逸舟著、張良澤譯,《受難者》,臺北:前衛出版社,1990年。
葉子謀、蘇震纂修,《臺灣省通志稿‧經濟志‧物價篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1958年。
農林處技術室編,《臺灣行政長官公署農林處接收之日資企業一覽》,臺北:編者,1946年。
彰化商業銀行九十年史編輯委員會編輯,《彰化商業銀行九十年史》,臺中:彰化銀行,1996年。
臺南縣政府編,《三十五年度九月至十一月工作概要》,臺南:編者,1946年。
臺南縣政府編,《臺南縣政二年》,臺南:同編者,1948年。
臺糖第二區分公司編,《臺糖第二區分公司接收三年來工作概要》,1949年。
臺灣工礦股份有限公司編,《臺灣工礦股份有限公司創立實錄》,臺北:同編者,1947年。
臺灣行政長官公署宣傳委員會,《臺灣一年來之礦務行政》,臺北:同編者,1946年。
臺灣行政長官公署宣傳委員會、機要室合編,《臺灣行政長官公署三月來工作概要》,臺北:編者,1946年。
臺灣省日僑管理委員會編,《臺灣省日僑遣送紀實》,臺北:編者,1947年。
臺灣省文獻委員會編,《二二八事件文獻補錄》,南投:編者,1994年。
臺灣省文獻委員會編,《二二八事件文獻續錄》,南投:編者,1992年。
臺灣省文獻委員會編,《抗戰與臺灣光復史料輯要》,南投:編者,1995年。
臺灣省文獻委員會編,《臺灣土地改革紀實》,臺中:編者,1989年。
臺灣省文獻委員會編,《慶祝臺灣光復五十週年口述歷史專輯》,南投:編者,1995年。
臺灣省行政長官公署民政處編,《臺灣民政》,第一輯,臺北市:編者,1946年。
臺灣省行政長官公署民政處編,《臺灣省各級機關職員錄》,臺北:編者,1946年。
臺灣省行政長官公署法制委員會編,《臺灣省單行法令彙編》,臺北:編者,1946年。
臺灣省行政長官公署宣傳委員會,《外國記者團眼中之臺灣》,臺北:編者,1946年。
臺灣省行政長官公署宣傳委員會,《臺灣一年來之宣傳》,臺北:編者,1946年。
臺灣省行政長官公署宣傳委員會編,《陳長官治臺言論集》,第一輯,臺北:臺灣省行政長官公署宣傳委員會,1946年。
臺灣省行政長官公署宣傳委員會編,《臺灣現況參考資料》,臺北:編者,1946年。
臺灣省行政長官公署統計室編,《臺灣省五十一年來統計提要》,臺北:編者,1946年。
臺灣省行政長官公署統計室編,《臺灣省統計要覽》,第一~三期, 臺北:編者,1946-1947年。
臺灣省行政長官公署編,《中華民國三十五年度臺灣省行政長官公署工作報告》,臺北:編者,1947年。
臺灣省行政長官公署編,《臺灣省參議會第一屆第一次大會臺灣省行政長官公署施政報告》,臺北:編者,1946年。
臺灣省行政長官公署編,《臺灣省參議會第一屆第二次大會臺灣省行政長官公署施政報告》,臺北:編者,1946年。
臺灣省政府民政廳,《臺灣民政》,第二輯,1948年。
臺灣省政府建設廳,《臺灣民營企業概況》,1949年。
臺灣省政府祕書室人事室合編,《機構調整概況》,1949年。
臺灣省政府財政廳,《公產處理》,1949年。
臺灣省政府教育廳編審委員會編,《臺灣的民營工業》,1950年。
臺灣省政府統計處編,《臺灣省行政紀要》,臺北:編者,1946年。
臺灣省政府新聞處編,《臺灣光復二十五年》,臺中:編者,1970年。
臺灣省政府新聞處編,《臺灣光復二十五年》,臺中:編者,1970年。
臺灣省政府編,《臺灣省政府施政報告》,1947-1948年。
臺灣省參議會秘書處編,《臺灣省參議會第一屆第一次大會特輯》,1946年。
臺灣省參議會秘書處編,《臺灣省參議會第一屆第二次大會特輯》,1946年。
臺灣省參議會秘書處編,《臺灣省參議會第一屆第三次大會特輯》,1947年。
臺灣省參議會秘書處編,《臺灣省參議會第一屆第四次大會特輯》,1947年。
臺灣省接收委員會日產處理委員會編,《臺灣省日產處理法令彙編》,第一輯,臺北:編者,1946年。
臺灣省接收委員會日產處理委員會編,《臺灣省日產處理法令彙編》,第二輯,臺北:編者,1946年。
臺灣省接收委員會日產處理委員會編,《臺灣省接收委員會日產處理委員會結束總報告》,臺北:編者,1947年。
臺灣省警備總司令部接收委員會編,《臺灣省警備總司令部軍事接收總報告》,上、下冊,臺北:編者,1946年。
臺灣新生報社編,《臺灣年鑑》,1947年度,臺北:同編者。
臺灣銀行編,《臺灣銀行五十年》,臺北:臺灣銀行,1996年。
臺灣糖業公司編,《臺灣糖業復興史》,彰化:編者,1958年。
臺灣礦業史編纂委員會編,《臺灣礦業史》,臺北:臺灣省礦業研究會、臺灣區煤礦業同業公會,1966年。
劉士永,《光復初期臺灣經濟政策的檢討》,臺北:稻鄉出版社,1996年。
劉進慶,《臺灣戰後經濟分析》,臺北:人間出版社,1992年。
劉鳳文、左洪疇合著,《公營事業的發展》,臺北:聯經出版事業公司,1984年。
劉鳳翰,《日軍在臺灣》(上、下冊),臺北:國史館,1997年。
潘志奇,《光復初期臺灣通貨膨漲的分析》,臺北:聯經出版事業公司,1985年二版。
潘鋕甲,《民營企業的發展》,臺北:聯經出版事業公司,1983年。
鄧孔昭,《二二八事件資料集》,臺北:稻鄉出版社,1991年。
鄭友揆、程麟蓀、張傳洪,《舊中國的資源委員會(1932-1949)-史實與評價》,上海:上海社會科學院出版社,1995年。
鄭梓,《戰後臺灣的接收與重建》,臺北:新化圖書公司,1994年。
鄭梓,《戰後臺灣議會運動史之研究—本土精英與議會政治(1946–1951)》,臺北:華世出版社,1988年。
黎澤霖纂修,《臺灣省通志稿‧教育志‧文化事業篇》,臺北:臺灣省文獻委員會,1958年。
蕭富隆主編,《走過兩個時代的公務員:從臺灣總督府到臺灣省行政長官公署》,南投:國史館臺灣文獻館,2006年。
賴澤涵、馬若孟、魏萼合著,《悲劇性的開端─臺灣二二八事變》,臺北:時報文化出版公司,1993年。
賴澤涵主編,《臺灣光復初期歷史》,臺北:中央研究院中山人文社會科學研究所,1993年。
賴澤涵總主筆,《二二八事件研究報告》,臺北:時報文化出版公司,1994年。
遲景德,《中國對日抗戰損失調查史述》,臺北縣:國史館,1987年。
薛化元編《臺灣歷史年表-終戰篇I》,臺北:業強出版社,1992年。
薛月順編,《陳誠先生回憶錄-建設臺灣》(上、下冊),臺北:國史館,2005年。
薛月順編,《資源委員會檔案史料彙編-光復初期臺灣經濟建設》(上、中、下冊),臺北縣:國史館,1993年。
薛月順編,《臺灣省政府檔案史料彙編-臺灣省行政長官公署時期》,第一冊,臺北縣:國史館,1996年。
謝東閔,《歸返-我家和我的故事》,臺北:聯經出版事業公司,1988年。
謝漢儒,《關鍵年代的歷史見證─臺灣省參議會與我》,臺北:唐山出版社,1998年。
鍾逸人,《辛酸六十年》,臺北:前衛出版社,1993年增訂版。
嚴前總統家淦先生哀思錄編輯小組,《嚴前總統家淦先生哀思錄》,臺北:行政院新聞局,1984年。
嚴演存,《早年之臺灣》,臺北:時報文化出版公司,1992年。
蘇新,《憤怒的臺灣》,臺北:時報文化出版公司,1993年。
蘇瑤崇主編,《最後的臺灣總督府:1944-1946年終戰資料集》,臺中:晨星,2004年。
蘇瑤崇主編,《臺灣終戰事務處理資料集》,臺北:臺灣古籍,2007年。
鹽見俊二著、日本文教基金會編譯,《秘錄‧終戰前後的臺灣》,臺北:文英堂,2000年。

(二)論文

王宏仁,〈戰後臺灣私人獨佔資本之發展〉,國立臺灣大學社會科學研究所碩士論文,1988年。
伊丁,〈光復三年來的臺灣工業〉,《臺灣經濟月刊》,2卷1期,1948年11月。
朱高影,〈行政長官公署時期臺灣經濟之探討〉,《臺灣風物》,40卷1期,1990年3月。
何義麟,〈《政經報》與《臺灣評論》解題─從兩份刊物看戰後臺灣左翼勢力之言論活動〉,《臺灣史料研究》,10號,1997年12月。
何義麟,〈戰後初期臺灣報紙之保存現況與史料價值〉,《臺灣史料研究》,8號,1996年8月。
呂芳上,〈臺灣革命同盟會與臺灣光復運動〉,《中國近代現代史論集》,第二十九編,臺北:商務印書館,1986年。
李怡庭,〈臺灣惡性物價膨漲之始末〉,《臺灣社會研究季刊》,2卷2期,1989年。
李偉光,〈略論目前臺灣土地問題〉,《臺灣評論》,1卷4期,1946年10月。
沈上明,〈抗戰勝利後軍事接收決策問題的探討〉,《中華民國史專題論文集》,第三屆討論會,1996年。
沈雲龍,〈初到臺灣—憶述四十年前一些往事〉,《傳記文學》,51卷6期,1987年12月。
沈雲龍,〈陳儀其人與二二八事變〉,《傳記文學》,54卷2期,1989年2月。
卓文義,〈中國空軍在臺接收與轉進臺灣〉,《筧橋學報》,創刊號,1984年11月。
林忠,〈臺灣政治怎樣才能明朗化〉,《臺灣評論》,1卷2期,1946年8月。
林忠正,〈光復前後兩個政府的經濟角色〉,《臺灣風物》,39卷1期,1989年3月。
林桶法,〈戰後國民政府接收人員貪污問題之探討-以平津區為例〉,《中華民國史專題論文集-第三屆討論會》,臺北:國史館,1996年。
林德政,〈日治時期臺灣人在中國的政治活動:1895-1945〉,國立政治大學歷史研究所博士論文,2009年。
政經報社編,〈金融問題對策-政治經濟研究會第三回討論記錄(二)〉,《政經報》,1卷4號,19445年12月。
洪喜美,〈光復前後中國國民黨臺灣黨務的發展〉,《中華民國史專題論文集》,第三屆討論會,1996年3月。
馬有成,〈光復初期政府接收日軍物資與處置〉,臺北:檔案管理局,2010年研究報告。
馬有成,〈政府接管臺灣的籌劃與措施(民國26年-34年)〉,收入檔案管理局編,《檔案管理局97、98年度自行研究報告彙編》,臺北:編者,2010年。
馬有成,〈戰後國民政府軍事接收臺灣之研究(1945.8.15-10.25)〉,臺北:檔案管理局,2012年研究報告。
高維民口述、福蜀濤整理,〈臺灣光復初時的軍紀〉,《中華雜誌》,25卷2期,1987年2月。
張一凡,〈經濟上掃蕩官僚資本〉,《臺灣評論》,創刊號,1946年7月。
張公權著、姚崧齡譯,〈臺灣光復初期與大陸之經濟關係〉,《傳記文學》,37卷6期,1980年12月。
張希哲,〈記抗戰時期中央設計局的人與事〉,《傳記文學》,27卷4期,1975年10月。
張國興,〈二二八事件前後的勞資爭議事例〉,《現代學術研究》,專刊二,臺北:財團法人現代學術研究基金會,1990年。
張瑞成,〈臺灣光復史料與研究〉(上、下),《近代中國》,109期、110期,1995年10、12月。
許雪姬,〈臺灣光復初期的語文問題〉,《思與言》,29卷4期,1992年。
許禎庭,〈戰後臺灣省行政長官公署與省參議會的關係(1945-1947)〉,東海大學歷史研究所碩士論文,1994年。
陳三井,〈臺灣光復的序曲:復臺準備與接收〉,《臺灣近代史事與人物》,岫廬文庫一○四,1988年。
陳兆偉,〈戰後初期國民政府經營臺灣糖業的探討(1945-1953)〉,東海大學歷史研究所碩士論文,1993年。
陳亮州,〈戰後台灣日產的接收與處理〉,桃園:國立中央大學歷史所碩士論文,1998年。
陳純瑩,〈臺灣光復初期之警政(一九四五~一九五三)〉,國立臺灣師範大學歷史研究所博士論文,1994年6月。
陳逢源,〈臺灣工業重建的根本問題〉,《臺灣評論》,1卷3期,1946年9月。
陳逸松,〈保持治安必須振興產業〉,《政經報》,2卷3期,1946年2月。
陳逸松,〈國營乎民營乎〉,《政經報》,1卷5號,1945年12月。
陳逸松,〈現下臺灣政治的出路〉,《政經報》,2卷6期,1946年3月。
陳逸松,〈統論今日各般的問題〉,《政經報》,2卷4期,1946年2月。
陳翠蓮,〈「大中國」與「小臺灣」的經濟矛盾─以資源委員會與臺灣省行政長官公署的資源爭奪為例〉,《二二八事件研究論文集》,1998年2月。
曾士榮,〈戰後臺灣之文化重編與族群關係—兼以「臺灣大學」為討論案例(一九四五-一九五○)〉,國立臺灣大學歷史研究所碩士論文,1994年。
湯熙勇,〈臺灣光復初期的公教人員任用及其相關問題〉,《人文及社會科學集刊》,4卷1期,1991年11月。
黃文瑞,〈日據以迄光復初期臺灣行政組織之探究〉,《臺灣文獻》,45卷1期,1994年3月。
黃澄淵,〈臺灣同胞對此次戰爭與收復臺灣應有認識〉,《前鋒》,1期,臺灣留學國內學友會,1945年12月。
黃濤、林偉儔、侯梅,〈國民黨第六十二軍赴臺灣接受日軍投降紀實〉,《廣東文史資料》,第二十三輯,廣州:廣州人民出版社,1979年。
楊淑梅,〈光復初期臺灣的社會精英(一九四五-一九四九)〉,國立臺灣師範大學歷史研究所碩士論文,1995年6月。
楊鵬,〈臺灣受降與二二八事件〉,《陳儀生平及被害內幕》,北京:中國文史出版社,1987年。
葉明勳,〈二二八事件親歷的感受〉,《傳記文學》,52卷3期,1988年3月。
葉明勳,〈記取歷史的教訓—臺灣光復後陳儀下錯了的一著棋〉,《傳記文學》,55卷5期,1989年11月。
葉龍彥,〈戰後初期臺灣合作事業的演變〉,《臺北文獻》,直字118期,1996年12月。
廖文毅,〈臺灣工礦政策改革之方案〉,《前鋒》,16期,1947年4月。
廖風德,〈臺灣光復與媒體接收〉,《國立政治大學歷史學報》,12期,1995年5月。
臺灣評論社編,〈本省參政員對時局發表政見-本社舉行本省參政員座談會記錄〉,《臺灣評論》,1卷3期,1946年9月。
劉士永,〈陳儀的經濟思想及其政策〉,《臺灣風物》,40卷2期,1990年6月。
劉士永,〈戰後初期臺灣工業政策與生產概況(1945~1952)〉,《臺灣風物》,41卷3期,1991年10月。
劉啟光,〈反省!覺悟!!〉,《臺灣評論》,創刊號,1946年7月。
歐陽可亮著、張志銘譯,〈二二八大屠殺的證言〉,《臺灣史料研究》,11號,1998年5月。
蔡相煇,〈中央訓練團臺灣行政幹部訓練班〉,《臺灣文獻》,46卷3期,1995年9月。
蔡相輝,〈臺灣光復之準備-臺灣行政幹部訓練班之成立〉,《空大學訊》,344期,2005年5月。
蔡相輝,〈臺灣光復之準備-臺灣行政幹部訓練班之運作〉,《空大學訊》,345期,2005年6月。
諸家,〈民營企業放款及臺幣發行問題〉,《臺灣銀行季刊》,1卷4期,1948年。
黎中光,〈國民政府與臺灣終戰初期的政治經濟(1945-1952)〉,東吳大學社會學研究所碩士論文,1992年。
錢昌照,〈資源委員會始末記〉,《傳記文學》,64卷1期,1994年1月。
錢履周,〈我所知道的陳儀〉,《福建文史資料》,14輯,福州:中國人民政治協商會議福建省委員會文史資料研究委員會,1986年。
錢履周,〈臺灣善後救濟工作回憶〉,《福建文史資料》,16輯,福州:中國人民政治協商會議福建省委員會文史資料研究委員會,1987年。
薛月順,〈資源委員會與臺灣戰後公營事業的建立〉,《中華民國史專題論文集-第三屆討論會》,臺北:國史館,1996年。
嚴壽華,〈抗戰勝利後接收臺灣日本海軍的經過〉,《福建文史資料》,11輯,福州:中國人民政治協商會議福建省委員會文史資料研究委員會,1985年。
嚴演存,〈接收臺灣工礦事業回憶〉,《傳記文學》,51卷2期,1987年8月。
蘇新,〈論人事問題〉,《政經報》,1卷3號,1945年11月。

民國 34至38 年臺灣大事年表

大事紀

34

8

14日  日皇裕仁下詔宣稱:日本業已戰敗,無條件投降,依照開羅及波茨坦宣言,將臺灣歸還中國。臺民聞之額手稱慶。
15日  中美英蘇正式公布日本無條件投降。臺灣總督安藤利吉發表聲明:日皇已向中美英蘇同盟國表示無條件投降,為戰爭結束之諭告。
16日  臺灣總督安藤利吉再向全臺特別廣播,諭勿輕舉妄動,靜待善後措施。
30日  國民政府公布臺灣省行政長官公署各處處長名單。

9

1日  國民政府公布「臺灣省行政長官公署組織大綱」,並發表陳儀為臺灣省行政長官,兼臺灣省警備總司令。
臺灣省警備總司令部於重慶正式成立。
※  9月初國民政府擬定「臺灣省收復計畫大綱」。

10

5日  臺灣省行政長官公署暨臺灣省警備總司令部前進指揮所抵臺,即日起開始辦公。
6日  舉行備忘錄遞交儀式,規定日方應遵守及準備事宜,並確認中國接管臺灣的正當性。
17日  國軍第七十軍於基隆港登陸,奉命接收臺灣。
25日  臺灣光復之日起,臺民自動恢復成為中華民國國民。
中國戰區臺灣省受降典禮,上午10時在臺北市公會堂舉行。
臺灣省第一家中文日報─臺灣新生報創刊。
26日  長官公署公布:臺灣為中華民國一行省。
27日  高山族同胞晉省,向政府致敬。
教育部派員來臺訓練師資,積極推行國語運動。
設立臺灣省警察訓練所。

11

1日  黃朝琴出任臺北市市長。
臺灣警備總司令部下設臺灣地區軍事接收委員會。
臺北日軍開始繳械。
原有苛捐雜稅一律廢止。
菸酒繼續專賣。
組織義勇糾察隊。
3日  「臺灣省管理糧食辦法」訂定。
6日  分設8個州廳接管委員會,辦理各該州廳以下各級行政機構接管工作。
8日  縣市以下各機關開始接收。
10日  中國國民黨臺灣省黨部成立。
12日  臺胞首次開會紀念 國父誕辰。
13日  省衛生機關全部接收完竣。
18日  國軍第六十二軍於左營登陸,奉命接收臺灣。
臺澎地區正式全面接收。
23日  本省新聞紙雜誌開始登記。
※  成立臺灣省接收委員會。

12

5日 本省區海空軍接收完竣。
8日  「臺灣省人民恢復原有姓名辦法」制定。
臺胞2千8百餘人乘輪返臺。
19日  本省設9省轄市,臺北為一等市,基隆、臺中、臺南、高雄為二等市,新竹、嘉義為三等市,彰化、屏東為四等市,編制員額均經核定。
各級學校學年學期假期劃一辦法制定,一學年分二學期,8月1日開始。
在臺日本戰俘首批五百八十二名遣返離臺。
26日  各縣縣長派定:臺北縣長陸桂祥、新竹縣劉啟光、臺中縣長劉存忠、臺南縣長袁國欽、高雄縣長謝東閔、花蓮縣長張文成、臺東縣長謝真、澎湖縣長傅緯武。
29日  「臺灣省民意機關成立方案」公布。
31日  設立臺灣省日僑管理委員會,負責執行日僑遣送。

35

1

1日  全省同胞熱烈慶祝勝利光復後第一個元旦。
本省接收第一艘日商船「大雅丸」裝修完竣,命名為「臺北號」。
高山族原有教育所一律改為國民學校,並由各縣接管。
6日  「臺灣省鄉鎮組織規程」公布。
12日  行政院令:臺胞自光復之日起一律恢復國籍。
17日  臺北縣政府成立,陸桂祥辭職,連震東任縣長。
※  臺灣省接收委員會下設日產處理委員會,並於全省17個縣市成立分會。

2

4日  中央宣慰特使李文範來臺,7日在臺北召開民眾大會。
11日  「臺灣省合作組織調整辦法」公布。
16日  「臺灣省縣轄市市民代表選舉規則」公布。
17日  中華全國體育協進會臺灣省分會成立。
18日  本省戶口清查辦法公布。
臺北市長黃朝琴辭職,由游彌堅繼任市長。
20日  北投鎮選舉鎮民代表,為本省實行民權地一聲。
23日  本省軍事接收完竣。

3

1日  省地方訓練團開訓,計有宣傳班等千餘人。
成立臺灣省立臺北救濟院。
10日  本省林業接收完竣。
15日  省參議員候選人開始登記。
21日  行政院院會通過臺灣省公私產業處理原則。
24日  本省重建稅務機構,縣市設置稽徵所。

4

1日  省立臺北圖書館、博物館開放。
2日  本省各「農業會」一律改組為農會。
6日  本省開始清查戶口。
15日  各縣市參議會陸續成立。
20日  省記者公會成立。
27日  電影戲劇公會成立。

5

1日  省參議會成立,黃朝琴、黃萬居當選正副議長。
成立臺灣機械造船有限公司。
5日  臺灣郵電管理局成立。
國父暨 蔣主席銅像在臺北市分別舉行奠基典禮。
16日  省婦女會成立。
20日  臺灣銀行接收改組並正式成立開業。
21日  臺灣銀行發行一元、五元、十元三種新鈔。

6

1日  省體育會成立。
臺灣海員工會成立。
4日  基隆、高雄、澎湖三港成立要塞司令部。
16日  省教育會成立。
25日  本省第一次教育行政會議開幕,會期四天。

7

4日  省營建局成立。
6日  省訂定田賦徵實辦法四項。
13日  行政院令:臺灣省應依規定選出參政員八名。
16日  省民政處統計全省人口為六、三三六、三二九人。
30日  省電影攝製場於臺北植物園內落成。

8

1日  本省田賦徵實開始實施。
閩臺區接收清查團抵臺。
省公路局成立。
8日  省地方訓練團改名為省訓團,直隸省長官公署。
22日  長官公署指派專輪接運全部旅居海南島臺胞返鄉。

9

1日  臺灣土地銀行正式成立。
3日  省垣慶祝勝利週年,參加群眾達數萬人。
7日  山地行政會議揭幕。
9日  全省民政會議揭幕。
16日  全省商聯會成立。
30日  臺灣致敬團向 蔣主席致敬。

10

10日  全省民眾熱烈慶祝三十五年國慶。
全省公民訓練開始。
21日  蔣主席伉儷乘專機由京蒞臺。
25日  慶祝臺灣光復週年紀念,蔣主席伉儷蒞臨大會,接受民眾歡呼。
第一屆省運會揭幕,蔣主席蒞臨致詞。
全省各報廢除日文版。
31日  全省各地盛大慶祝 蔣主席六秩華誕。
省參議員選出本省制憲國大代表十七名。
※  開始辦理戶籍登記。

11

1日  成立臺灣省兒童保育院。
7日  本省國大代表赴京參加國民大會。

12

5日  臺南發生大地震。
22日  蔣主席撥款百萬元,賑濟臺南災民。
24日  蔣主席伉儷在南京召見臺省國大代表。

36

1

1日  臺省各界慶祝憲法成立及開國三十六年紀念大會。
6日  臺灣行政會議揭幕, 蔣主席特頒訓詞。

2

5日  省農會舉辦首屆農民節慶祝典禮。
6日  為處理公有耕地放領,長官公署訂定放租會組織規程。
26日  臺灣省開始推行國語運動,各地展開宣傳工作。
27日  專賣局臺北分局查緝員傅學通於大稻埕搜查女煙販林江邁的私煙時,發生爭執並釀成血案,民眾陳文溪遭誤射死亡,引發翌日二二八事件。
※  開始辦理戶口名簿核發。

3

2日  正式成立二二八事件處理委員會。
臺灣省行政長官陳儀宣布處理二二八事件4要點。
8日  整編第二十一師登陸基隆港,開始鎮壓。
17日  國防部長白崇禧蒞臺調查二二八事件。
20日  臺灣省行政長官陳儀發布〈為實施清鄉告民眾書〉。

4

3日  省長官公署宣傳委員會結束,新聞室成立。

5

10日  臺灣省警備總司令部更名為臺灣全省警備總司令部,由彭孟緝擔任總司令。
16日  臺灣省政府成立。
首任主席魏道明抵臺,強調本省施政重點,首重安定,再求經濟繁榮。
23日  省府會議通過專賣局改組為臺灣菸酒公賣局。

6

2日  省社會處成立,由委員李翼中兼任處長。
20日  省參議會三次大會揭幕。
30日  省參議會三次大會閉幕。

8

21日  臺灣省政府新聞處成立,林紫貴任處長。

9

16日  全省戶政會議揭幕。

10

10日  全省民眾熱烈慶祝三十六年國慶。
25日  省垣各界慶祝光復兩週年。

11

21日 選舉第一屆國大代表,全省各地同時投票。

37

1

4日  臺省選舉監察委員,丘念臺等五人當選。
21日  臺省開始選舉立法委員,劉明朝等八人當選。
※  成立臺灣省立習藝所。
※  成立臺灣省立婦女教養所。

3

1日  臺灣省鐵路局成立。
5日  省府通過公有財產管理辦法。
30日  山地省參議員選舉,華清吉當選。

4

17日  省府訂頒土地權利清理辦法實施細則。
20日  國民大會選舉 蔣中正先生為中華民國總統。
21日  全省各界慶祝 蔣公當選行憲第一任總統。

5

17日  臺灣銀行發行五百、一千元兩種大鈔。
20日  本省各界熱烈慶祝 總統及副總統就職。
30日  全省戶口總檢查開始。

7

1日  省參議會五次大會揭幕。
3日  中美兩國於南京締結「中美經濟援助雙方協定」。
12日  省參議會五次大會閉幕。

8

29日  省府修正公布徵收公有土地租佃辦法。

10

10日  全省熱烈慶祝三十七年國慶。
25日  全省熱烈慶祝光復三週年。

12

5日  省博覽會閉幕。
6日  第三屆省運會揭幕,蔣總統特頒賜匾額。
8日  公布「臺灣省各縣(市)衛生機關組織規程」,規定各縣市設縣(市)衛生院。

38

1

5日  魏道明主席辭職,陳誠繼任主席。
26日  臺灣省警備總司令部成立,總司令陳誠、副總司令彭孟緝視事。

2

9日  省府修正收購糧食辦法。
19日  省府公布「房屋租賃條例」。

3

10日  省新聞處長林紫貴辭職,由吳錫澤繼任。
14日  行政院電令:中央駐臺機構由陳誠主席指揮監督。

4

1日  臺灣郵政管理局與臺灣電信管理局成立。
17日  省府成立「臺灣省推行三七五減租督導委員會」。
※  開始推行三七五減租。

5

1日  全省戶口總清查。
31日  中央在臺物資處理委員會成立,由陳誠主席兼主委。

6

15日  臺幣幣制改革,舊臺幣4萬元折合新臺幣1元,新臺幣5元折合美金1元,發行總額定為兩億元。

7

5日  新臺幣輔幣券五角、一角、五分、一分四種開始發行。
15日  臺東火燒島改稱綠島。
23日  發行「中華民國三十八年愛國公債」。

8

12日  行政院頒布「國民反共公約」。
15日  東南軍政長官公署成立,臺灣警備總司令部同時結束。

9

1日  臺灣省保安司令部成立。
26日  省教育廳訂頒「臺灣省各級學校國語正音輔救辦法」,以全力推行國語運動。
27日  臺灣省防衛司令部成立。

10

10日  省會各界熱烈慶祝38年國慶,陳誠長官閱兵。
臺北中山堂前國父銅像揭幕。
14日  省參議會通電全國,擁護政府戡亂。
18日  省府電各縣市政府,所有可資開墾荒地儘速輔導人民墾殖。
25日  全省慶祝第四屆光復節,10萬人大遊行。

11

12日  東南軍政長官公署成立政務委員會。

12

2日  省府通過發展山地民生建設,原有民生公司撤銷,另設山地物資供銷委員會。
行政院院會決議臺省委員名額增加為23人。
行政院院會決議臺灣省政府農林處改制為農林廳。
5日  在臺全體監察委員電懇蔣中正總統復職。
7日  中華民國中央政府遷設臺北。
8日  行政院長閻錫山等抵達臺灣,行政院開始在臺北辦公。

參考資料:除內文所述外,另參考盛清沂等纂修,《臺灣省通志‧卷首(下)‧大事紀》,臺北:臺灣省文獻委員會,1968年。臺灣省政府新聞處編,《臺灣光復五十年專輯:索引篇》,臺中:編者,1995年。張勝彥編,《臺灣全志‧卷一‧大事志》,南投:臺灣文獻館,2004年。

 

網站資源

財政部財政史料陳列室:接收日產相關史料
http://museum.mof.gov.tw/

政治大學機構典藏:二二八事件責任歸屬研究報告
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/43380

財團法人二二八事件紀念基金會:二二八和平週教學手冊
https://www.228.org.tw/pages.php?sn=3

財團法人二二八事件紀念基金會:二二八通訊
https://www.228.org.tw/publications_quarterly-view.php?ID=63

國史館臺灣文獻館:臺灣省行政長官公署檔案
http://ds3.th.gov.tw/ds3/app003/

國史館臺灣文獻館:省級機關檔案
https://www.th.gov.tw/new_site/01archives/04introduction/01file/02sengo/02province.php

中華民國地方議會議事錄總庫
http://journal.th.gov.tw/